TERMS & CONDITIONS

The operator of the online store www.icelandic-products.info is:
Ósbotn s.r.o.
Ječná 39a/243
120 00 Praha 2
IČ: 27517209
DIČ: CZ27517209
(the seller)

1.ORDERING PRODUCTS
The order of Icelandic products is a purchase contract. The contract of sale will not require formal confirmation by the seller, the contract than the actual delivery of Icelandic products. The customer confirms that trading conditions for the supply of Icelandic products declared by the seller. Relations between the buyer and seller are subject to these terms and conditions, which are also binding on both parties. Conditions define and clarify the rights and obligations of the seller and the buyer. Circumstances not put in the Terms and Conditions shall be governed by the Civil Code, the sale of common consumer goods ( natural person - not an entrepreneur ) or the provisions of the Commercial Code for the sale of goods business entity. If the Icelandic products are not in stock, you will be more availability of Icelandic products contacted by phone or email. Availability of Icelandic products depends on the inventory and lead times manufacturers. The customer is entitled to cancel the order or some items in the event that the Icelandic products can not be delivered in due course.
Purchase of alcoholic Icelandic products is not permitted to persons under 18 years of age, buying these products, you confirm that you are over 18 years old.
WE PROCEED ORDERS ONLY WITH MINIMUM AMOUNT OF
2 000 CZK / 80 EUR.
PRODUCTS WHICH ARE ON OUR E-SHOP ARE STORED IN THE CZECH REPUBLIC-PRAGUE AND ARE AVAILABLE TO BE SHIPPED TO YOU AFTER PAYMENT.
IF YOU WISH TO HAVE A PRODUCT WHICH IS NOT ON OUR WEBPAGE, PLEASE WRITE US EMAIL WITH REQUEST.
MINIMUM ORDER OF THE PRODUCTS, WHICH ARE NOT PUBLISHED AND ADVERTISED ON OUR WEBPAGE IS 10 PIECES.

2.PRICE AND PAYMENT TERMS
The prices of Icelandic products on our website are including VAT and valid at the time of ordering.
Seller reserves the right of errors and changes in the listed price in the event of a change, of course, significant inflation or significant changes in supply conditions, manufacturers and other suppliers of goods. The purchase price will be paid for only after the entire purchase price for the supply of a separate part of the seller's account or by paying the full amount in cash to the seller or the workforce. The invoice issued under a contract between the seller and the buyer also serves as invoice and delivery note. The buyer may accept the Icelandic products substantially only after full payment unless otherwise agreed by this. The price of Icelandic products can be credited for the amount of traffic to the place designated by the purchaser, under the circumstances, and the costs associated with the payment method.
In particular, especially more difficult cases, the seller reserves the right to require the reimbursement of advances by the buyer. In the event that the buyer pays in advance and the seller is not able to ensure the delivery of selected Icelandic products, the seller shall immediately return performance of the buyer agreed manner. Time depends on the method of return ( postal transfer).

Payment of goods can be made in the following ways :
CASH - upon the personal delivery of goods you pay in cash
BANK TRANSFER| PAYPAL
After the payment is credited to our account, we will send you your order.

3.DELIVERY
Personal Pickup in Prague for FREE
Czech post within the Czech Republic:
PACKAGE UP TO 2 KG - 6 EUR
PACKAGE UP TO 5 KG - 7 EUR
PACKAGE UP TO 10 KG - 8 EUR
PACKAGE UP TO 15 KG - 10 EUR
PACKAGE UP TO 20 KG - 12 EUR

Czech post within EUROPE:
PACKAGE UP TO 2 KG - 12 EUR
PACKAGE UP TO 5 KG - 14 EUR
PACKAGE UP TO 10 KG - 18 EUR
PACKAGE UP TO 15 KG - 20 EUR
PACKAGE UP TO 20 KG - 25 EUR

1. Order will be shipped within 24 hours after confirmation and received payment.
2.Tracking system track & trace

4. WARRANTIES AND RECLAIM
The warranty on the Icelandic products sold by the seller provides generally binding regulations for the warranty period specified directly on the products.
Upon delivery of the Icelandic products, the buyer is obliged to check the quantity and quality of goods. Reclaim the quantity and obvious defects will be applied immediately upon delivery of goods and other defects after finding within the applicable warranty period.
The seller is not responsible for the delivery service within and outside of the Czech republic and will not be involve in contacting delivery service in the delivery country - that is the responsibility of the buyer, if the order/package is not delivered to contact the delivery service provider.
If the order/package is lost by the delivery company, then the delivery company needs to be contacted (by buyer) to refund the cost of the order to the buyer, as the seller is not responsible for the lost of the package/order by the delivery company.
The seller is obliged to comment on the complaint within 30 days. Complaints can be submitted by e-mail to icelandic.products.info@gmail.com

5. STORNO ORDER
Cancellation of the order by the buyer:
Order can be cancelled only by email if your order is accepted and the goods were not shipped. In case of later cancellation, the seller is entitled to damages, especially demonstrable costs associated with the shipment of goods.

Order cancellation by the seller:
The operator of Internet commerce has the right to cancel the order or part thereof in the event that the goods ordered during the order process cease to manufacture or deliver, or to significantly change its price. About cancel the order the customer will be informed. If you no longer value of Icelandic products paid in the cancelled order, he will be the appropriate amount refunded as soon as possible.

6.PERSONAL DATA PROTECTION
Ósbotn s.r.o. undertakes that your personal data will not provide any form of the third party and that will serve as confidential for internal use only seller for the purpose of maintaining and improving mutual customer-supplier relationships. Your personal information will be strictly according to the law and used only for communication between the seller and you. Processing and use of personal information is in accordance with law 101/2000. Of protection of personal data.
Users - Buyers agrees to the processing of their personal data, which means the name and surname, address of residence, identification number, tax identification number (entrepreneurs, registered for VAT), e-mail address and phone number and gives its consent to the collection and processing of their personal data by the operator for the purposes of realization of rights and obligations from the purchase contract, the operation of the loyalty program and for the purposes of the management of the user account. Consent to receive commercial communication from the buyer grants to the voluntary and may be at any time free of charge using the link provided at the end of the commercial communication appeal. Consent to the processing of personal data in its entirety under this article is not a condition which itself would prevent the conclusion of the purchase contract.

The user agrees with storing cookies on his computer. Through the settings of your web browser, the user can individual cookies manually delete them, block or completely disable it.
How to refuse the use of cookies:
The use of cookies can be set using Your internet browser. Most browsers automatically accept cookies by default. Cookies can be using the settings in Your web browser to completely disable or enable the use of only some of the cookies.

7.FINAL PROVISION

These terms and conditions apply to the extent a text that is shown on the Seller's website on the day of sending electronic orders and are an integral part of the purchase contract.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetového obchodu www.icelandic-products.info je :
Ósbotn s.r.o.
Ječná 39a/243
120 00 Praha 2
IČ: 27517209
DIČ: CZ27517209
(dále jen prodávající)

1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené v Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu. V případě, že zboží nebude skladem, budete o další dostupnosti zboží kontaktováni telefonicky nebo e-mailem. Dostupnost závisí na skladových zásobách a dodacích lhůtách výrobců. Zákazník je oprávněn stornovat objednávku nebo některé její položky v případě, že zboží nelze dodat v odpovídajícím termínu.
Nákup alkoholických výrobků není umožněn osobám mladším 18-ti let, koupí těchto produktů stvrzujete, že jste starší 18-ti let.
ZPRACOVÁVÁME POUZE OBJEDNÁVKY V MINIMÁLNÍ HODNOTĚ
2 000 CZK / 80 EUR.
PRODUKTY, KTERÉ MÁME NA NAŠEM E-SHOPU, JSOU K DISPOZICI V PRAZE A JE MOŽNÉ JE IHNED PO ZAPLACENÍ ODESLAT.
POKUD MÁTE ZÁJEM O JINÉ ISLANDSKÉ PRODUKTY, KTERÉ MOMENTÁLNĚ NEMÁME SKLADEM V PRAZE, NAPIŠTE NÁM EMAIL S POPTÁVKOU.
MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ, KTERÉ NEMÁME SKLADEM A NEINZERUJEME JE NA NAŠICH STRÁNKÁCH JE 10 KUSŮ.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny za islandské produkty uvedené na našich stránkách jsou uvedeny včetně DPH a platné v okamžiku objednání.
Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží může být připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, dle daných podmínek a náklady spojené se způsobem platby (poštovné).
V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem.
Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Platba zboží může probíhat těmito způsoby:
HOTOVĚ | při osobním předání zboží hradíte objednávku v hotovosti
BANKOVNÍM PŘEVODEM | PAYPAL
Po přijetí platby, Vaší objednávku odesíláme.

3. DOPRAVA
Osobní odběr v Praze ZDARMA
Česká pošta v rámci České republiky
BALÍK DO 2 KG - 150 KČ
BALÍK DO 5 KG - 160 KČ
BALÍK DO 10 KG - 180 KČ
BALÍK DO 15 KG - 230 KČ
BALÍK DO 20 KG - 260 KČ

Česká pošta v rámci Evropy
BALÍK DO 2 KG - 300 KČ
BALÍK DO 5 KG - 320 KČ
BALÍK DO 10 KG - 360 KČ
BALÍK DO 15 KG - 460 KČ
BALÍK DO 20 KG - 520 KČ

1. Objednávky odesíláme do 24 hodin od potvrzení objednávky a přijetí platby.
2. Systém sledování zásilky track & trace

4.ZÁRUKA A REKLAMACE

Záruku na prodávané islandské produkty prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po záruční dobu uvedenou přímo na výrobcích.
Při doručení zboží je kupující povinen zkontrolovat množství a kvalitu zboží. Reklamace na množství a zjevné vady bude uplatněna ihned při dodávce zboží, ostatní vady po zjištění v rámci platné záruční lhůty 14 dní. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30-ti dnů.
Reklamace můžete zasílat e-mailem na
icelandic.products.info@gmail.com

5.STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky ze strany kupujícího:
Objednávku lze stornovat pouze telefonicky pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

6.OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Společnost Ósbotn s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní data neposkytne v jakékoli podobě třetí straně a že budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu prodávajícího za účelem udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.
Uživatel-Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (podnikatelé, plátci DPH), elektronická adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může uživatel jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat.
Jak odmítnout používání souborů cookie: Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

7.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.